Szczegółowy opis produktu
  • Kod produktu: ScaleGuard
  • Producent: ScaleGuard

ScaleGuard Professional

499.00 zł

Elektroniczny uzdatniacz wody:

  • powstrzymuje osadzanie się kamienia
  • usuwa istniejący kamień
  • nie wymaga użycia soli i chemii
  • koszt użytkowania to jedynie około 30 zł rocznie
  • zmniejsza zużycie energii (potrzebnej do podgrzewania wody)
  • nie wymaga obsługi
  • produkt jest łatwy w instalacji

Dodaj do koszyka:


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ideashop.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '325' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '325' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]